ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 De stagiair: De opdrachtgever (aanmelder), of degene ten wiens behoeve door onze organisatie diensten zijn verricht, zijn of worden bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

1.2 De dienstverlener:  De stageorganisatie, en/of andere (door de stagiair of Indonesian Experience ingehuurde) dienstverleners op het gebied van stages, accommodaties en/of educatie, zulks in de ruimste zin des woord, met wie de stagiair een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. In deze de (Indonesische) partners van The Indonesian Experience.

1.3 Indonesian Experience: De agent die in de uitoefening van zijn organisatie adviseert, informeert, bemiddelt en begeleidt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de stagiair en de dienstverlener.

1.4 Stage: Een programma aan de hand waarvan de stagiair een sociaal-culturele ervaring opdoet bij dienstverlener(s).

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de stagiair en The Indonesian Experience. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website van The Indonesian Experience (www.indonesian-experience.nl/algemene-voorwaarden)

2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van The Indonesian Experience voor bemiddeling en advisering, inzake stages, accommodatie, taaltraining en aanverwante diensten. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van The Indonesian Experience is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten, ook al is daarnaar door de wederpartij in door haar afkomstige correspondentie en stukken, uitdrukkelijk verwezen.

2.3 Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij in voldoende mate zelfstandig is om een verantwoorde buitenlandse ervaring op te doen. Van de stagiair wordt verwacht dat hij / zij zichzelf voldoende voorbereid op verblijf hier. Van de stagiair wordt verwacht de regel- en wetgeving van Indonesië te volgen en geen risicovol, hinderlijk of onwettig gedrag te vertonen.

Daarnaast wordt van de stagiair verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de risico’s die stage lopen in het buitenland met zich mee kan brengen. Deelname is geheel op eigen risico. Het reizen voor of na het programma, of tijdens het programma in de uren dat er geen stage gelopen wordt, is geheel voor eigen risico van de stagiair. The Indonesian Experience draagt geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade door deelname aan het programma, tenzij dit gebeurt door aantoonbaar grove nalatigheid van de medewerkers van The Indonesian Experience.

3. Inschrijven

3.1 De stagiair gaat een overeenkomst aan met The Indonesian Experience door het inschrijvingsformulier op de website van The Indonesian Experience (www.indonesian-experience.nl) in te sturen. Door op de verzendknop op het inschrijvingsformulier te drukken bevestigt de stagiair dat hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en worden de algemene voorwaarden en de daarin opgenomen voorwaarden door de stagiair als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. De stagiair verklaart hierbij boven- en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden. Daarnaast kan de stagiair ook een overeenkomst aangaan door contact op te nemen met info@indonesian-experience.nl en een verzoek tot plaatsing te doen.

3.2 De stagiair is verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de eigen data in onze database. Aanpassingen kunnen per email worden doorgegeven. De stagiair dient zich uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de startdatum in te schrijven. Programma’s van The Indonesia Experience staan open voor iedereen boven de 18 jaar.

4. Haalbaarheidstoets en betaling

4.1 Nadat The Indonesian Experience de inschrijving van de stagiair heeft ontvangen, zal The Indonesian Experience een eerste selectie maken. Indien de student geschikt wordt geacht, zal er een profiel van de student opgemaakt worden voor de dienstverleners. Met deze organisaties stelt The Indonesian Experience een programma voor de student op.

4.2 Na het vinden van een geschikt programma(s) bij de dienstverleners worden deze aan de student voorgelegd. Uit deze mogelijkheden kan de student een keuze maken. De student behoudt het recht om van een programma af te zien zonder daarbij kosten te maken, tot het moment van accepteren van een programma. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en na deze overeenkomst dient de stagiair de kosten voor de geleverde dienst te voldoen. De stagiair is zelf verantwoordelijk voor het controleren of de plek voldoet aan de eisen van de onderwijsinstelling waaraan hij / zij studeert.

4.3 Na betaling is het niet mogelijk om bij terugtrekking restitutie te eisen, tenzij er aantoonbare ernstige (lees ernstige ziekte van de stagiair of het overlijden van een familielid) en uitzonderlijke omstandigheden bestaan die buiten toedoen van de stagiair zijn ontstaan. Geen toestemming voor het programma gekregen hebben van de onderwijsinstelling, of onvoldoende tijd om het programma te volgen zijn geen voorbeelden van geldige redenen.

4.4 Het bedrag van de betaling hangt af van de geleverde diensten. Op de website (www.indonesian-experience.nl) staat hiervoor een indicatie, maar het gecommuniceerde tarief bij het accepteren van de dienst is leidend. De gecommuniceerde som geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven. De gecommuniceerde som is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, gekozen en geleverde diensten en eventuele heffingen, zoals bij ons bekend op de dag van inschrijving.

4.5 In voorkomende gevallen kan er sprake zijn van een lange periode tussen het moment van inschrijven voor een programma, het beschikbaar komen van een programma en de feitelijke startdatum hiervan. Wijzigingen van prijzen, geldkoersen en/of heffingen zijn derhalve niet uit te sluiten en The Indonesian Experience behoudt zich daarom het recht tot het wijzigen van de te betalen som. Prijswijzigingen zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd door The Indonesian Experience.

4.6 Pas na het ontvangen van de betaling verplicht The Indonesian Experience zich om het programma definitief vast te leggen bij de dienstverlener.

4.7 Bij te late, onvolledige of geen betaling heeft The Indonesian Experience het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen.

4.8 Sommige kandidaat stagiaires willen graag meer doen dan alleen maar bereikbaar zijn per mail en telefoon voor geïnteresseerde bedrijven. Dit soort stagiaires spelen dan een actievere rol in hun plaatsing, bijvoorbeeld door namen van bedrijven aan te dragen waar zij stage zouden willen lopen. Let wel, dat participeren in de plaatsingsprocedure er niet toe leidt dat er een recht ontstaat op korting op de uiteindelijk te betalen som.

4.9 Aantoonbare fouten en vergissingen in het gecommuniceerde programma binden The Indonesian Experience niet.

5. Bepalingen aangaande de stage bemiddelingsdienst

5.1 De door The Indonesian Experience te leveren prestatie is een stageovereenkomst tot stand brengen tussen stagiair en een stageorganisatie, waarbij de plaatsing aan moet sluiten op de door de stagiair of diens school opgegeven eisen. Na het vinden van een geschikt stagebedrijf en na goedkeuring van de stagiair, wordt er een stageovereenkomst opgesteld tussen bedrijf en student. Deze overeenkomst wordt na goedkeuring van de student voorgelegd aan het bedrijf ter ondertekening en vervolgens aan de student voor diens ondertekening. Op het moment dat stagebureau en stagiair een zodanige stageovereenkomst hebben verzonden heeft The Indonesian Experience aan zijn verplichtingen in het kader van deze overeenkomst voldaan.

5.2 The Indonesian Experience betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het organiseren van het stageprogramma en geeft vooraf informatie over de inhoud van een programma middels een door de stagiair te accepteren stageaanbieding en stageovereenkomst. The Indonesian Experience is niet verantwoordelijk voor het onderlinge slagen tussen stagiair en de stageorganisatie, noch voor het gedrag van de stagiair of het stageverlenende bedrijf.

5.3 The Indonesian Experience stelt uitdrukkelijk geen partij te zijn nadat de stageovereenkomst tot stand is gebracht. De stagiair dient zich te houden aan de regels en voorschriften van de stageorganisatie aangaande werktijden, schema’s, kledingvoorschriften, etcetera. Verlof dient in overleg en op gepaste tijd van te voren aangevraagd worden.

5.4 In geval van problemen wordt van de stagiair verwacht dat hij/zij zich wendt tot de aan hem/haar toegewezen begeleider binnen de stageorganisatie. Hoewel The Indonesian Experience uitdrukkelijk stelt geen partij te zijn in deze, behoudens punt 5.5 en 5.6, zal The Indonesian Experience na geïnformeerd te zijn, bemiddelen teneinde het probleem te verhelpen, voor zover de aard van de klacht redelijk is. Stagiair dient de stageorganisatie in geen geval zonder overleg met The Indonesian Experience te verlaten, aangezien hiermee mogelijk alle toekomstige bemiddelings- of verzoeningspogingen gesaboteerd worden. In het geval dat de stagiair zonder overleg met The Indonesian Experience het stage verlenende bedrijf verlaat en/of retour keert naar huis, vervallen alle verplichtingen van The Indonesian Experience in het kader van deze overeenkomst.

5.5 Stagiair wordt geadviseerd om direct na aanvang van de stage te inspecteren in hoeverre de feitelijke stage overeenkomt met de stageaanbieding en de stageovereenkomst. Hierbij dient de stagiair rekening te houden met het feit dat de eerste periode vaak een gewenningsperiode is, waarin een organisatie de stagiair kan plaatsen in een speciaal gewenningstraject. Indien desondanks binnen 2 weken na aanvang van de stage mocht blijken dat de aangeboden stage ernstig tekort schiet ten opzichte van wat is geformuleerd in de stageaanbieding, en er geen vooruitzicht is op verbetering, dient stagiair The Indonesian Experience direct schriftelijk te informeren. The Indonesian Experience behoudt zich het recht voor om direct na de melding van stagiair de situatie te inspecteren en te trachten te bemiddelen tussen stagiair en de stageorganisatie. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan zal The Indonesian Experience de overeenkomst ongedaan maken en een kwart (25%) van het betaalde bedrag voor de geleverde diensten retourneren. Dit, omdat The Indonesian Experience al tijd heeft geïnvesteerd en kosten heeft gemaakt om het programma tot stand te brengen. Als stagiair het organiseren van een vervangende stage saboteert door bijvoorbeeld niet bereikbaar te zijn, dan heeft The Indonesian Experience geen verdere verplichtingen jegens stagiair. In alle gevallen blijft de aansprakelijkheid van The Indonesian Experience beperkt tot maximaal de voor de betreffende stage betaalde som. The Indonesian Experience accepteert geen enkele andere aansprakelijkheid voor andere directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

The Indonesian Experience zal geen vervangende stage organiseren indien de stagiair de situatie niet onverwijld kenbaar maakt aan haar medewerkers en/of als de betreffende stage al afgerond is.

5.7 De mate waarin een stage “ernstig tekort schiet” of wat “een serieuze reden” is om ontevreden te zijn over een stage, wordt vastgesteld door The Indonesian Experience, waarbij zaken die buiten de controle van The Indonesian Experience liggen, uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Tot deze lijst van uitsluitingen behoren ondermeer zaken als het gegeven dat de stagiair niet goed overweg kan met zijn leidinggevende, de stagiair “het werk niet leuk vind”, de stagiair onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt aan The Indonesian Experience, drugs of alcohol heeft misbruikt, de door de stageorganisatie bepaalde inwerkperiode of procedure wil overslaan, wetten overtreedt, zonder overleg afwezig is, de stagiair een conflict heeft als gevolg van het veroorzaken van hinder of overlast of omdat hij/zij zich op een andere manier onprofessioneel gedragen heeft.

5.8 Omdat het bij wet verboden is voor buitenlanders om in Indonesië te gaan werken zonder toestemming, zal de stagiair geen activiteiten uitvoeren die door de overheid gezien kunnen worden als arbeid. Hieronder valt bijvoorbeeld verantwoordelijkheid dragen voor activiteiten binnen de organisatie, een salaris ontvangen of zichzelf voorstellen aan anderen als medewerker van de stageorganisatie. Indien de stagiair toch activiteiten onderneemt die door de Indonesische overheid als werk gezien kunnen worden, neemt de stagiair alle risico’s, waaronder deportatie uit het land, op zichzelf.

6. Aanvullende diensten

6.1 The Indonesian Experience kan op verzoek van stagiair als extra service informatie verstrekken over, of bemiddelen in aan stage gerelateerde onderwerpen, zoals huisvesting, taaltraining, noodzakelijke verzekeringen, het verkrijgen van visa of soortgelijks, maar stagiair is zelf eindverantwoordelijk voor het regelen van deze zaken. The Indonesia Experience heeft hierbij geen verantwoordelijkheden of verplichtingen en geeft geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de kwaliteit, redelijkheid, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie, het aanbod van daarmee samenhangende dienstverleners, hun handelingen en/of nalatigheden.

6.2. The Indonesian Experience biedt als extra dienst gratis intervisie-bijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten zijn verplicht en bieden de student de mogelijkheid om uitdagingen tijdens het programma met andere deelnemers en the Indonesian Experience te bespreken. The Indonesian Experience draagt geen verantwoordelijkheid voor het gegeven advies van andere stagiaires tijdens deze besprekingen en de handelingen die de stagiair zelf onderneemt na aanleiding van zo een bijeenkomst.

7. Reisdocumenten

7.1 De stagiair dient bij vertrek en gedurende het verblijf in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig legitimatiedocument, paspoort en eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. The Indonesian Experience richt zich primair op het organiseren van de stage en zal ondersteunen en adviseren bij aanverwante zaken. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van deze aanverwante zaken ligt bij de stagiair.

7.2 Indien de stagiair de reis niet of niet geheel kan maken wegens het gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn of haar eigen rekening.

7.3 In verband met het bepaalde in de voorgaande leden moet voor de reizigers met niet-Nederlandse nationaliteit door de student zelf extra zorg worden betracht en informaties worden ingewonnen bij de betrokken autoriteiten

8. Wijzigen door de stagiair

8.1 Tot vier weken voor de dag van vertrek kan de stagiair wijzigingen in de aanvraag verzoeken die dan voor zover deze haalbaar zijn, worden aangebracht en uitgevoerd, onder voorwaarde dat de stagiair het verschil tussen de oude verschuldigde som en nieuwe som voldoet.

8.2 Indien dit verzoek afgewezen wordt door The Indonesian Experience of door de met ons samenwerkende dienstverlener(s), zal dit met redenen worden omkleed.

8.3 Vanaf vier weken voor de dag van vertrek zal een wijziging in de regel niet mogelijk zijn.

8.4 Wordt een verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd dan geldt dit als een annulering van de overeenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

8.5 Bij een wens vanuit de stagiair om te wisselen van accommodatie tijdens verblijf in het buitenland, zal The Indonesian Experience hierin slechts tegemoetkomen voor zover dit haalbaar is, bij geldige redenen van de stagiair, na overleg met stagiair en eventuele derden als aanbieder van de stage, respectievelijk accommodatie.

9. Annulering door de stagiair

Bij annuleringen, behalve de beschreven condities in 4.3, 5.4, 5.5, 5.6 en 5. 7, zal er geen restitutie gegeven worden over de betalingen die al overgemaakt zijn. The Indonesian Experience houdt zich het recht voor om kosten die bij de annulering gemaakt zijn in rekening te brengen bij de stagiair.

10. Annulering en wijziging door The Indonesian Experience en/of dienstverlener

10.1 Door kennisgeving van annulering geldt een overeenkomst inzake een aangeboden programma als ontbonden. The Indonesian Experience zal deze kennisgeving aan de stagiair doen met opgave van redenen. Bij annulering en wijzinging door The Indonesian Experience en/ of de dienstverlener is er een volledige restitutie, tenzij de annulering door overmacht plaatsvindt. In dat geval behoudt The Indonesian Experience zich het recht om de gemaakte kosten van het restitutiebedrag af te trekken.

10.2 The Indonesian Experience behoudt voor zicht het recht boekingen en/ of reserveringen te annuleren wanneer opdrachtgever betalingsvoorwaarden niet na leeft.

11. Overige bepalingen

Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt het volgende:

11.1 The Indonesian Experience bemiddelt voornamelijk als agent oftewel intermediair bij het tot stand doen komen van overeenkomsten tussen dienstverlener(s) en stagiaires. De uitvoering van ieder onderdeel van de gesloten overeenkomsten is voor rekening en risico van de partijen tussen wie de desbetreffende overeenkomsten tot stand zijn gekomen.

11.2 Indien de stagiair of de dienstverlener, nadat de match tot stand is gekomen, niet kan voldoen aan één of meerdere van de door hen gemaakte afspraken, dient de betreffende partij zijn wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, onder opgave van redenen. The Indonesian Experience heeft daarin geen enkele verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.

11.3 Hoewel The Indonesian Experience bij de uitvoering van haar bemiddelingsservice de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, aanvaardt The Indonesian Experience geen enkele aansprakelijkheid voor even welke rechtsgevolgen en/of (gevolg)schade die voortvloeien uit het gebruik van haar bemiddelingsdiensten. Afspraken omtrent het stageprogramma, accommodatie en taalcursussen worden gemaakt tussen de stagiair en dienstverlener. The Indonesian Experience accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de afspraken tussen de stagiair en dienstverlener, daar slechts als bemiddelaar wordt opgetreden.

11.4 The Indonesian Experience geeft geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de kwaliteit, redelijkheid, juistheid of volledigheid van het aanbod van de dienstverleners. The Indonesian Experience aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. De uitvoering van ieder onderdeel van de overeenkomst is voor rekening en risico van de dienstverlener. The Indonesian Experience geeft gratis bemiddeling in geval van problemen.

11.5 Eventuele klachten over de uitvoering van een programma onderdeel dienen, voor zover het de accommodatie, de stage of de taalcursus betreft, meteen te worden gemeld bij The Indonesian Experience. The Indonesian Experience zal zich vrij van kosten in verbinding stellen met de dienstverlener ter bemiddeling, gericht op het vinden van een voor alle partijen bevredigende oplossing. Indien de stagiair de klachten niet onverwijld doorgeeft, zal The Indonesian Experience na terugkomst niet aangesproken kunnen worden.

11.6 De stagiair die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het bovengenoemde programma daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de dienstverlener in samenspraak met The Indonesian Experience van (voortzetting van) verblijf, de cursus en/ of stage worden uitgesloten. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de stagiair. Restitutie van de som of van een gedeelte van de som kan worden verleend indien de betrokken stagiair ter zake van zijn uitsluiting aantoonbaar geen verwijt treft.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens opvraagbaar via info@indonesian-experience.nl